Gázszagot érez?

Gyakori kérdések

Telefonos ügyfélszolgálatunk és diszpécserszolgálatunk/hibabejelentőnk elérhetősége:

  • Ingyenesen hívható önkiszolgáló ügyfélszolgálat, ügyintéző kapcsolási lehetőséggel: +36 80 180-380
  • Ingyenesen, éjjel-nappal hívható, esemény és vészhelyzet bejelentésére létrehozott diszpécserszolgálat: +36 80 300-300

Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartása:

  • Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8:00 órától - 14:00 óráig
  • Szerda: 8:00 órától - 20:00 óráig

További részletes tájékoztatás az Ügyfélszolgálat menüben érhető el.

A TIGÁZ Zrt. szolgáltatási területére vonatkozóan, ha bárhol gázszagot érez, akkor az éjjel – nappal ingyenesen hívható +36 80 300-300 telefonszámon a diszpécserszolgálatunkat kell haladéktalanul értesítenie, akik fogadják a hívását és intézkednek a bejelentés kivizsgálásáról, valamint a hiba elhárításáról.

Hívja a +36 80 180-380-as ügyfélszolgálati telefonszámot, ahol fogadják hívását és megteszik a szükséges intézkedést.

A 2008. évi XL törvény (GET) szerinti mérésügyi felülvizsgálatot a felhasználó, a földgázelosztónál kezdeményezheti.
A felülvizsgálat idejére - eltérő megállapodás hiányában - a fogyasztásmérő berendezés tulajdonosa köteles a földgázfogyasztás előírás szerinti méréséről gondoskodni.

Ha a fogyasztásmérő berendezés felülvizsgálata indokolatlan volt, akkor az ezzel kapcsolatos indokolt költséget a felülvizsgálatot kezdeményező felhasználó köteles megtéríteni.

Ha a fogyasztásmérő berendezés felülvizsgálata indokolt volt, az érintett felek kötelesek a jogszabályban meghatározottak szerint elszámolni.
Szeretne többet tudni a gázmérő pontossági felülvizsgálatáról? 

A gázbevezetéshez- vagy bővítéshez szükséges eljárás lépéseit itt találja

A gázbevezetéshez- vagy bővítéshez szükséges eljárás lépéseit itt találja

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény (GET) szerint a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Az elkészült csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemeltetése a felhasználó kötelezettsége.
A törvény szerint csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.

A GET végrehajtására kiadott 19/2009. Kormányrendelet mellékletét képező Földgázelosztási szabályzat szerint az ingatlanon belüli gázömlés esetén a veszélyhelyzet megszüntetésére a földgázelosztó - a felhasználó költségére - intézkedik, azonban a veszélyhelyzet okának végleges elhárítása - a földgázelosztó tulajdonát képező fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó kivételével - a felhasználó kötelezettsége és költsége.

A fenti szabályok szerint Társaságunk a csatlakozó vezetéken keletkezett szivárgást csak a vezeték ideiglenes kizárásával tudja megszüntetni, mivel Társaságunk gázszerelési tevékenységet nem végez. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvényben (GET) meghatározottak alapján gázszerelési munkák elvégzésére az a gázszerelő jogosult, akit a Magyar Mérnöki Kamara hatósági nyilvántartásába felvett. Az engedéllyel rendelkező gázszerelők jegyzéke a hivatal honlapján a https://mmk.hu/mernokkereso címen érhető el.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény (GET) szerint a csatlakozóvezeték a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezetékszakaszok összessége, így ha a méretlen csatlakozó vezetéken - azaz a többlakásos lakóépület közös használatú helyiségeiben (pince, folyosó, stb.) lévő gázvezetéken – van a szivárgás, akkor ezen vezetékszakasz kizárásával a tömbben lévő összes lakás gázszolgáltatása megszűnik, ezen vezetékszakasz kijavításáig. Többlakásos lakóépületek esetében közös használatú közművek tulajdonosa a lakóközösség, vagy társasházi közösség, így az üzemeltetés és karbantartások elvégzése is ezen közösségek felelőssége és kötelessége.

A GET végrehajtására kiadott 19/2009. Kormányrendelet mellékletét képező Földgázelosztási szabályzat szerint az ingatlanon belüli üzemzavar esetén az elosztói engedélyes jogosult a gázberendezést a fogyasztásból kiiktatni, ha a meghibásodás az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti.
Társaságunk gázkészülék-javító tevékenységet nem végez ezért a készülék megjavítását a felhasználónak kell elvégeztetni.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvényben (GET) meghatározottak alapján gázkészülék-javítási munkák elvégzésére az a gázszerelő jogosult, akit a Magyar Mérnöki Kamara hatósági nyilvántartásába felvett, ezért meghibásodott gázkészülékeit csak szakemberrel javíttassa! Az engedéllyel rendelkező gázszerelők jegyzéke a hivatal honlapján a https://mmk.hu/mernokkereso címen érhető el.

A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartania, a biztonságos gázvisszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. Ennek teljesítése érdekében a meghirdetett gázszünet kezdete előtt a gázmérő előtti főcsapot helyezze zárt állapotba. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gáz vételezését. Amennyiben egyik gázkészüléket sem sikerül beüzemelni, vagy bármilyen rendellenességet tapasztal, akkor hívja a földgázelosztó éjjel-nappal ingyenesen hívható diszpécser szolgálatát a +36 80 300-300 telefonszámon, ahol munkatársaink tájékoztatást tudnak nyújtani, illetve segítenek a probléma megoldásában. Abban az esetben, ha a gázszünetet követően, az egyik gázkészüléket már sikerült üzembe helyezni, akkor a többi készüléknek is ugyanúgy kell üzemelni, mint a gázszünet előtt. Amennyiben mégsem ezt tapasztalja, akkor hívja a Magyar Mérnöki Kamara Mérnökkereső weboldalán az engedéllyel rendelkező gázszerelők jegyzékéből az egyiket.

Az engedéllyel rendelkező gázszerelők jegyzéke a hivatal honlapján a https://mmk.hu/mernokkereso címen érhető el.

A GET végrehajtására kiadott 19/2009. Kormányrendelet mellékletét képező Gázelosztási szabályzat szerint a felhasználó köteles minden, az általa észlelt, a szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet a földgázelosztónak haladéktalanul bejelenteni. Az ingatlanon belüli gázszivárgás, gázömlés esetén a felhasználó köteles a veszély elhárítása érdekében a tőle elvárható intézkedéseket megtenni. Ennek során:

  • a készülék előtti elzáró csapot és a gázmérő főcsapját zárja el,
  • a helyiséget alaposan szellőztesse ki, a kereszthuzat a leghatékonyabb,
  • nem szabad gyufát gyújtani, nyílt lángot használni,
  • az elektromos készülékek (televízió, mosógép) üzemállapotán ne változtasson, hiszen az elektromos készülékek be- ill. kikapcsolásakor is keletkezhet elektromos szikra, ami gázrobbanást okozhat.
A gázszivárgást előidéző hiba feltárása szakember dolga, ezért kérjük mielőbb hívjon gázszerelő szakembert!
Az engedéllyel rendelkező gázszerelők jegyzéke a hivatal honlapján a https://mmk.hu/mernokkereso címen érhető el.

A szabálytalan gázvételezés fokozottan élet-és balesetveszélyes nem csak a szabálytalanul vételezést elkövetőre, hanem a környezete számára is! Amennyiben Ön úgy véli, hogy környezetében szabálytalanul vételezik a földgázt, annak bejelentésével hozzájárulhat a veszélyes állapot megszüntetéséhez.

A házi nyomásszabályozót a folyamatos gázellátás és az érvényes műszaki szabályzat szerint védőszekrénnyel kell ellátni.
A házi nyomásszabályozó szekrénye kereskedelmi forgalomban kapható, a Társaság által előzetesen elfogadott típusú, nem éghető anyagú, mechanikai hatás elleni védelmet biztosító legyen.

A gázmérő a földgázelosztó tulajdona, így azt lefesteni nem szabad. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvény értelmében a gázmérő állagmegóvása és védelme a felhasználó kötelezettsége.
Lehetőség van a lakáson belül is a gázmérőt védőszekrényben elhelyezni, ekkor az alábbiakat kell betartani. A gázmérő szekrény mechanikai hatás elleni védelmet biztosító, nem éghető anyagból készülhet.
 Bővebben

A gázmérő piros tartománya a gázfogyasztás mennyiségét literben mutatja, míg az elszámolásnál csak az egész m3 mennyiséget kell figyelembe venni, vagyis csak a fekete számokat kell leolvasni.

A gázok igyekszenek az általuk elfoglalt teret teljesen kitölteni: ha a gázt összenyomjuk, nagyobb lesz a nyomása, ha kitágítjuk, akkor kisebb. A nyomás függ a hőmérséklettől: a nyomás növekedése hőmérsékletemelkedést eredményez és fordítva.

Mivel a gázmérők eltérő hőmérsékleten üzemelnek, (nyári tűző napsütés, téli kemény fagyok), ezért a gázfogyasztás egységes formában történő elszámolása érdekében a gázpiacon az ún. "gáztechnikai normálállapotot" alkalmazzák.

gáztechnikai normálállapot azt jelenti, hogy a gáz nyomása 1013,25 mbar (101325 Pa) hőmérséklete 15° C (288,15 Kelvin). Mivel ez egy olyan állapot, ami természetes úton nagyon kis valószínűséggel áll elő, így számítási módszerekkel kell a normálállapotú fogyasztást meghatározni a korrekt elszámolás érdekében.

A felhasználók gázmérője (számláló által kijelzett érték) az ún. „üzemi állapotú gáz” térfogatmennyiségét adja meg.

A szolgáltatott gáz elszámolásakor a fogyasztásmérő berendezésen leolvasott gázmennyiséget gáztechnikai normálállapotra kell átszámítani. Az átszámítás alapvetően a gázhőmérséklet és a gáz abszolút nyomása szerinti korrekcióból áll.

Lakossági fogyasztó esetén a normálállapotra történő átszámításhoz csak nyomáskorrekció alkalmazandó, vagyis az átszámítás a mért köbméter nyomáskorrekciós tényezővel történő szorzását jelenti.

Az üzemi gázmennyiség gáztechnikai normálállapotra történő átszámításakor alkalmazott korrekciós tényező legalább négy tizedes pontossággal kerül meghatározásra. Az elszámoló számlában elszámolt hőmennyiség képzése a 28/2009. (VI.25.) KHEM rendelet 4. § (3) bekezdése alapján számított, két tizedes pontosságú átlagos napi fűtőérték alapján történik. A nem lakossági fogyasztók esetében nyomás és hőfokkorrekció egyaránt alkalmazásra kerül.

A 2008. évi XL törvény (GET) szerint a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés létesítése az ingatlantulajdonos kötelezettsége. Az elkészült csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés az ingatlantulajdonos tulajdonát képezi. A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés üzemeltetése a felhasználó kötelezettsége.
A GET szerinti csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.

A 19/2009. Kormányrendelet mellékletét képező Földgázelosztási szabályzat szerint az ingatlanon belüli gázömlés esetén a veszélyhelyzet megszüntetésére a földgázelosztó - a felhasználó költségére - intézkedik, azonban a veszélyhelyzet okának végleges elhárítása - a földgázelosztó tulajdonát képező fogyasztásmérő berendezés és nyomásszabályozó kivételével - a felhasználó kötelezettsége és költsége.

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján Társaságunk a földgázelosztó tulajdonát képező fogyasztásmérő berendezésben és a nyomásszabályozóban keletkezett meghibásodásokat javítja díjmentesen, a többi hiba elhárítására gázszerelőt kell hívnia.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL törvényben (GET) meghatározottak alapján gázszerelési és gázkészülék-javítási munkák elvégzésére az a gázszerelő jogosult, akit a Magyar Mérnöki Kamara hatósági nyilvántartásába felvett, ezért a javítási és karbantartási munkákat csak szakemberrel javíttassa! Az engedéllyel rendelkező gázszerelők jegyzéke a hivatal honlapján a https://mmk.hu/mernokkereso címen érhető el.

Minden eseményt, veszélyhelyzetet, amely a gázelosztó hálózattal van összefüggésben, az éjjel – nappal ingyen hívható +36 80 300-300 hibabejelentő telefonszámon a diszpécserszolgálatnak kell bejelenteni.

Ezen panasszal az éjjel – nappal ingyenesen hívható +36 80 300-300 hibabejelentő telefonszámon a diszpécserszolgálathoz, vagy a +36 80 180-380 telefonszámon elérhető ügyfélszolgálathoz kell fordulnia, ahol intézkednek a panasz kivizsgálására és intézkedés megtételére.

Érdemes elolvasnia a Társaságunk – Tevékenységünk – Tudnivalók a földgázról menüpontban található tájékoztató anyagunkat.

Ha az előzetes időpont egyeztetés ellenére a megrendelt szolgáltatás teljesítésére, azaz a vizsgálat elvégzésére Önnek felróható okból nem kerül sor, úgy jogosult a szolgáltató kiszállási díjat felszámolni. Ez elkerülhető azzal, ha az egyeztetett időpont előtti munkanapon 14:00 óráig lemondja a megrendelt szolgáltatást a +36 80 180-380-as telefonszámon.

Felhívjuk figyelmüket, a Tigáz munkatársai soha nem kérhetnek Öntől a helyszínen készpénzes fizetést és minden esetben fényképes igazolvánnyal rendelkeznek!

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségünknek eleget téve az alábbi oldalakon közöljük az épületenergetikai tanúsítást végző tanúsítók, energetikai auditálást végző személyek és szervezetek, energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok valamint energetikai fogyasztói tanácsadó vagy érdekvédelmi szervezetek elérhetőségeit.

Az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok megtekinthetők a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján: http://enhat.mekh.hu/

A kormányzati pályázatok pedig itt elérhetők: https://www.palyazat.gov.hu/

Energetikai tanusítás (Energetikai auditorok listájának elérése):

A 19/2009. (I. 30.) kormányrendelet 23/A.§ (1) bekezdésének rendelkezése alapján tájékoztatjuk Ügyfeleinket az alábbiakról:

176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet kapcsán - amely az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról rendelkezik - lehetővé tettük az Energetikai auditorok listájának közvetlen elérését honlapunkról is, illetve az alábbi honlapon tekintheti meg: mmk.hu/kereses/tagok