• kezdőlap
  • kapcsolat
  • dokumentumok
  • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Leendő fogyasztóknak

Csatlakozás folyamata

Csatlakozási szerződés

Ezen a lapon megismerheti, mit jelent a csatlakozási szerződés és Önnek milyen teendői vannak a szerződés megkötésével kapcsolatosan. A csatlakozási szerződés a földgáz-elosztási üzletszabályzatunk 4. számú melléklete.

A földgázelosztó csatlakozási szerződést köt a hálózatra történő fogyasztói csatlakozás biztosítása, azaz a földgázvételezés lehetőségének megteremtése és többlet gázigény kielégítése érdekében. A csatlakozás, illetőleg a többlet gázigény biztosításáért a fogyasztó csatlakozási díjat köteles fizetni a vonatkozó miniszteri rendelet alapján. A csatlakozási díj alapjául szolgáló gázmennyiséget kapacitásnak nevezzük, mértékegysége m3/óra. A csatlakozási díj megfizetésével a fogyasztó az adott fogyasztási hely vonatkozásában jogosultságot szerez az elosztó rendszeréhez történő csatlakozásra, illetőleg a többlet gázigény vételezésére. A csatlakozási díj beszedését követően az elosztó biztosítani köteles az adott fogyasztási helyhez történő kapcsolódást, olyan gázkapacitással, amelyre vonatkozóan a csatlakozási díj megfizetésre került. A csatlakozási díj megfizetése az adott fogyasztási hely elosztórendszerre történő csatlakozás, illetőleg többlet gázigény kielégítésének lehetőségét teremti meg, függetlenül a fogyasztó személyétől, tehát az adott fogyasztói helyen a fogyasztó személyében történő változás változatlan gázigény mellett továbbra is biztosítja az elosztórendszerre történő csatlakozás lehetőségét.

A csatlakozási szerződés megkötését a gázfogyasztás helye szerint területileg illetékes földgázelosztó egységünknél kell kezdeményeznie, ahol a konkrét üggyel kapcsolatosan részletes tájékoztatást is kap.

A társaságunk által rendszeresített szerződésmintát a Földgázelosztási Üzletszabályzat tartalmazza.

Az egy felhasználóra alkalmazott csatlakozási szerződés mintája megtekinthető itt

Vezetékfejlesztési csoport levelezési címei településenként: dokumentum letöltése

Ha a gázhálózat tulajdonosa települési önkormányzat, esetleg más jogi vagy természetes személy, akkor a csatlakozási pont kiépítésére vonatkozóan a tulajdonossal kell megállapodni, és részére kell a csatlakozás ellenértékét megfizetni.

Csatlakozási pont kiépítése

Ezen a lapon megismerheti a csatlakozási pont kiépítésének elvi folyamatát, továbbá azt, hogy Önnek milyen teendői vannak ezzel kapcsolatosan.

Csatlakozási pont definíciója: a meglévő, vagy már létesítés alatt álló gázelosztó vezeték azon pontja, ahonnan kiindulva a gázigénylő ingatlanához a földgáz újabb gázelosztó vezeték és/vagy leágazó vezeték építésével eljuttatható.

Csatlakozási díjak

A TIGÁZ Zrt. a csatlakozási díjak megállapításakor minden esetben a hatályos jogszabályok szerint jár el. A csatlakozási díjakról és az áralkalmazási feltételekről a 9/2014(IX.29.) MEHK rendelet nyújt teljes körű információt. A jogszabályi változások miatt az ÜSZ 4. számú mellékletében található „Csatlakozás pénzügyi feltételei” című fejezet átdolgozás alatt áll, a honlapunkon elérhető változat 2014.09.01. napjával hatályát vesztette.

Tájékoztató a 2017. július 1-jén életbe lépett 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (továbbiakban: GET) 108. § (7) bekezdésével kapcsolatos módosításokról.

GET 108. § (7) bekezdése a díjmentességről:

„Mentes a csatlakozási díj és minden más, a földgázelosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 4 m3/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes.”

2017. július 1. előtt hatályba lépett csatlakozási szerződések (a csatlakozási szerződés akkor lép hatályba, ha megtörténik mindkét fél általi aláírása és a csatlakozási díj befizetésre kerül) a hatályba lépésnek megfelelő jogszabályi környezet szerint értelmezendőek. Az alkalmazandó szabály szerint nem a gázigény beadásának dátuma, hanem a csatlakozási szerződés hatályba lépése a mérvadó.

Ha a Gázigénylő egy 2017. július 1. előtt beadott igénybejelentés alapján – elosztóvezeték vagy leágazó elosztóvezeték építésre vonatkozóan – megkötött csatlakozási szerződés megszüntetését kezdeményezi a fenti jogszabályváltozás miatt (vagy egyéb ok miatt), akkor a befizetett csatlakozási díjból a TIGÁZ Zrt. az addig felmerült összes igazolt költségének levonása után fennmaradt összeget fizeti vissza. Ha a TIGÁZ Zrt. összes igazolt ráfordítása már meghaladta a befizetett csatlakozási díj összegét, akkor nem történik visszafizetés. Amennyiben a csatlakozási pont már 2017. július 1-je előtt kiépült, a csatlakozási díjat a TIGÁZ Zrt. nem téríti vissza.

Jelenleg a TIGÁZ Zrt. módosított Üzletszabályzata az új jogszabályi előírások okán beadásra került a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére. Az Üzletszabályzat jóváhagyását követően adunk tájékoztatást a 2017. július 1. után hatályba lépő csatlakozási szerződéseket érintően a meglévő és leendő felhasználóink részére.

Teendők TIGÁZ tulajdonú gázhálózatok esetében:

  • Csatlakozási pontra az a gázigénylő jogosult, amely a TIGÁZ Zrt.-vel megállapodást kötött. A megállapodás formája: Csatlakozási Szerződés.
  • A TIGÁZ Zrt. tulajdonában lévő gázhálózatoknál a Csatlakozási Szerződésben rögzített csatlakozási díj megfizetését követően a csatlakozási pontot a TIGÁZ Zrt. építteti ki.

Teendők nem TIGÁZ tulajdonú gázhálózatok esetében:

  • Ha a gázhálózat tulajdonosa települési önkormányzat, esetleg más jogi vagy természetes személy, akkor a csatlakozási pont kiépítésére vonatkozóan a tulajdonossal kell megállapodni, és részére kell a csatlakozás ellenértékét megfizetni. E hálózatoknál a tulajdonos építteti meg a csatlakozási pontot.

Meglévő csatlakozási pont ("csonk") esete:

  • Amennyiben az ingatlanhoz a leágazó vezeték már korábban megépült, akkor az ingatlan ellátottnak minősül, csatlakozási pontja műszakilag adott. A rákapcsolódáshoz ez esetben is szükséges a tulajdonos hozzájárulása.