• kezdőlap
 • kapcsolat
 • dokumentumok
 • MET Csoport
Alkalmazási feltételek

Alkalmazási feltételek online ügyfélszolgálat szolgáltatás igénybevételére

hatályos: 2015. február 26. napjától

Jelen alkalmazási feltételek dokumentum rögzíti a TIGÁZ Zrt. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 184., cégjegyzékszám: 09-10-000109, nyilvántartja a Debreceni Törvényszék Cégbírósága, adószám: 11147073-2-09, a továbbiakban: „Szolgáltató”) www.tigaz.hu weboldalon elérhető online ügyfélszolgálati felülete, valamint a „tigáz” okostelefon alkalmazás (továbbiakban: „Alkalmazás”) (továbbiakban együtt: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltatás igénybevétele során a szerződő felek között fennálló jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

Csak azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetik igénybe a Szolgáltatást, akik elfogadják jelen alkalmazási feltételeket, kifejezetten hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez és feldolgozásához, valamint megfelelően, a szükséges azonosító adatok megadásával regisztráltak a www.tigaz.hu vagy m.tigaz.hu weboldalon, továbbá az online ügyfélszolgálatra is jogosultak regisztrálni. (továbbiakban: a „Felhasználó”).

Az online ügyfélszolgálatra a Szolgáltatóval földgáz egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződéses jogviszonyban (e pontban a továbbiakban: szerződés) álló lakossági fogyasztók, és 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb felhasználók, illetve a jelen pontban hivatkozott felhasználók szabályszerű képviseletét ellátó személyek regisztrálhatnak. (A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) 32. § (1) bekezdése alapján egyetemes szolgáltatásra jogosult és azt igénye vevő felhasználók.)

A Szolgáltató és a Felhasználó között, a Szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó és alkalmazandó dokumentumok:

 • kitöltött online regisztrációs űrlap,
 • a Szolgáltató visszaigazolása,
 • jelen Alkalmazási Feltételek,
 • Adatkezelési nyilatkozat.

A Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevétele a jelen Alkalmazási feltételek elfogadásával, az online regisztrációs űrlap kitöltésével, és az Adatkezelési nyilatkozat megtételével, a Szolgáltató visszaigazolása alapján jön létre. A mindenkor hatályos Alkalmazási Feltételek a www.tigaz.hu/online-alkalmazasi-feltetelek weboldalon érhető el.

A Szolgáltató és a Felhasználó között a Szolgáltatás akkor jön létre, amikor a Felhasználó a Szolgáltató online ügyfélszolgálati felületén regisztrál, és regisztrációját az erre rendelkezésre álló határidőn belül sikerrel aktiválja.

A Felhasználó – amennyiben nem saját nevében regisztrál, illetve nem azonos a szerződő féllel - a regisztráció során kifejezetten nyilatkozik arról és kijelenti, hogy az általa megjelölt, a TIGÁZ Zrt-vel egyetemes szolgáltatási szerződéses jogviszonyban álló fél (a továbbiakban: szerződő fél) nevében – a szerződő fél tudomásával és meghatalmazása alapján – jogosult a Szolgáltató online ügyfélszolgálatán ügyet intézni, és a regisztráció során elfogadja az Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat, valamint jelen alkalmazási feltételeket.

Amennyiben az e-mail cím használatára jogosult személy nem azonos a szerződő féllel, a fent hivatkozott nyilatkozat valótlansága esetén a szerződő fél nevében jogosulatlanul tett, a szerződő fél szándékától eltérő nyilatkozatokból eredő következmények vonatkozásában a Felhasználó a szerződött féllel szemben felelős, köteles helytállni. A TIGÁZ Zrt. jogosulatlan regisztrációból adódó következmények kapcsán semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt külön indoklás nélkül visszautasítsa, vagy bármikor átmenetileg, vagy véglegesen visszavonja.

1. A Szolgáltatás tárgya

A jelen alkalmazási feltételek alapján a Szolgáltató a Felhasználó számára felhasználóbarát internetes felületet biztosít az online ügyfélszolgálatán, továbbá meghatározott operációs rendszereket használó mobileszközökre telepíthető Alkalmazást a rendszeresen igénybe vehető szolgáltatások használatához, amelyek leírását és az igénybevétel feltételeit az 4., 5., 6. pontok tartalmazzák.

2. A Szolgáltatás műszaki feltételei

A Szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen internet hozzáférési kapcsolattal, az internet elérésére alkalmas eszközzel és az eszközön böngésző szoftverrel, illetve mobil készülék esetén a „tigáz” alkalmazással. A Szolgáltató az elavult (több mint két éves) verziójú böngészők és a nem legfrissebb verziójú alkalmazás, továbbá nem megfelelő eszköz vagy készülék használatából fakadó nem megfelelő működésért nem tartozik felelősséggel.

A szolgáltatás igénybevételét üzemszünet korlátozhatja. Tervezett üzemszünetet akkor tart a Szolgáltató, amikor a rendszer karbantartását, javítását, átalakítását, vagy más ehhez hasonló tevékenységet végez. A tervezett üzemszünet várható végéről a Szolgáltató legalább 24 órával korábban tájékoztatást tesz közzé a www.tigaz.hu honlap főoldalán, valamint az Alkalmazás „Hírek” felületén.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés kivételes esetekben a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Ilyenkor a Szolgáltató köteles mindent megtenni a Szolgáltatás mielőbbi biztosítása érdekében.

3. Ügyfélprofil létrehozása (regisztráció), és az adatok módosítása

3.1. Ügyfélprofil regisztrációja

Az ügyfélprofil a szerződő fél és a Szolgáltató között hatályban lévő egyetemes szolgáltatási szerződés(ek) alapján kerül kialakításra, főként a GET 36. § (a) pontja szerinti adatok szerint. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egy ügyfélprofilhoz több vevő (fizető) azonosítót rendeljen, illetve, hogy egy szerződő fél különböző vevő (fizető) azonosítóit külön ügyfélprofilban kezeljen.

3.1.1. Első ügyfélprofil regisztrációja

Szükséges adatok:

 • Vevő (fizető) azonosító, amelyre vonatkozóan még nincs regisztráció,
 • fogyasztásmérő berendezés (továbbiakban: mérő) gyártási száma (átalánydíjas fogyasztási hely esetén nem kötelező),
 • A regisztráció jogosultságának megállapításához a vevő (fizető) további szerződéses adatai,
 • E-mail cím az 6. pontban szereplő értesítések és automatikus üzenetek fogadásához,
 • A Felhasználó jelszava.

Szükséges nyilatkozatok:

 • Az adatvédelmi nyilatkozat és jelen alkalmazási feltételek elfogadása,
 • Jogosultság a Szerződő fél nevében az ügyfélprofilhoz tartozó felhasználási helyekre vonatkozó ügyek intézésére.

3.1.2. További ügyfélprofil regisztrációja

A Felhasználó további ügyfélprofilt a regisztrációval megegyező módon adhat fiókjához, ha az Online Ügyfélszolgálat felületén bejelentkezett.

3.1.3. Ügyfélprofil törlése

Amennyiben a regisztrációhoz több ügyfélprofil tartozik, a Felhasználó mindaddig törölhet ügyfélprofilt, ameddig legalább két ügyfélprofil tartozik a regisztrációhoz. Amennyiben csak egy ügyfélprofil tartozik a regisztrációhoz, az ügyfélprofil törléséhez a regisztráció törlése szükséges.

3.2. Ügyfélprofil adatainak módosítása

A regisztrációt követően a következő adatok módosíthatóak a Felhasználó részéről:

 • ügyfélprofil neve
 • új ügyfélprofil létrehozása (lásd még 3.1.2 pont)
 • elérhetőségek rögzítése és módosítása (kivéve a regisztrációhoz tartozó e-mail cím)

3.3. Regisztráció törlése

A Felhasználónak lehetősége van a regisztráció törlésére, amellyel törli a Szolgáltató online ügyfélszolgálati Szolgáltatásához való hozzáférését, és lemond annak funkcióiról. E-mail címét a Szolgáltató törli a nyilvántartásából, az ügyfélprofil vevő (fizető) azonosítóihoz rendelt regisztrált státusz és online szolgáltatások (feliratkozások, értesítések) szintén törlésre kerülnek.

4. A Szolgáltatás elemei

 • Információ leolvasási adatokról
 • Mérőállás közlés
 • Mérőállás közlés értesítő
 • Számla- és egyenleg információ
 • Elektronikus számla igénylése és letöltése
 • Fizetés bankkártyával (külső szolgáltatón keresztül)
 • Számlaértesítő
 • Fizetési emlékeztető
 • Részszámla módosítás kérése
 • Elszámolási mód váltás kérése
 • Fizetési mód váltás kérése
 • Részletfizetési kérelem
 • E-utalvány beváltása
 • Időpont foglalás
 • Reklamáció bejelentése
 • Mérőhiba bejelentése
 • Műszaki tájékoztatás kérése
 • Szabálytalan vételezés bejelentése
 • Bejelentések küldése
 • „TIGÁZ” hírlevél

5. Értesítések és automatikus elektronikus üzenetek

5.1. Automatikus üzenetek

 • A regisztráció aktiválásához szükséges e-mail cím ellenőrzés
 • A regisztráció aktiválásának megtörténtéről szóló tájékoztatás
 • Mérőállás közlés sikerességéről értesítés
 • Bejelentések fogadásáról
 • Időpont foglalásáról ill. annak törléséről
 • Elektronikus számlázásra fel- ill. leiratkozás
 • Sikeres bankkártyás fizetés

5.2. Felhasználó kérésére küldött üzenetek

 • Mérőállás közlés időszakának kezdetéről szóló értesítés
 • Értesítés új fizetendő számla készítéséről
 • Fizetési értesítés
 • Elektronikus felszólító

6. A szolgáltatás különböző elemeinek különös feltételei és a felek ezzel kapcsolatos kötelezettségei

6.1. Elektronikus felszólítás

Az elektronikus felszólítás igénylésével a Felhasználó e-mailben kapja meg az ügyfélprofiljához tartozó egyetemes szolgáltatási szerződésével kapcsolatos fizetési késedelme esetén az első fizetési felszólító levelet. Adott évben az első értesítés számlatartozásról felszólító levelét a Szolgáltató postai úton küldi meg.

A szolgáltatás igénylésével a Felhasználó kifejezetten kijelenti, és felelősséget vállal, hogy ő illetve az általa szabályszerűen képviselt szerződő fél a GET 29. § (3a) pontja szerint hozzájárul, hogy a GET 29. § (3) c) pontja szerinti első értesítést a TIGÁZ Zrt. elektronikus úton kézbesítse, és Felhasználó vállalja, hogy általa a regisztrációhoz megadott e-mail címen ezeket a küldeményeket fogadja, és – amennyiben a szerződő fél képviseletében jár el - az által képviselt szerződő félnek tudomására hozza.

6.2. Elektronikus számla

Az elektronikus számla elektronikus formában kiállított hiteles számla (továbbiakban: e-számla), amely a mindenkor hatályos szabályoknak megfelelően elektronikus aláírással és a kiállítás időpontját hitelesítő időbélyeggel van ellátva.

A Felhasználó kifejezetten hozzájárul és kéri, hogy az e-számla szolgáltatás igénylésével a Szolgáltató a szerződő fél számára kiállított gázszámláit elektronikusan állítsa ki, és tegye elérhetővé a Szolgáltatás felületén, továbbá ezzel egy időben a számlaértesítő szolgáltatás is aktiválásra kerüljön.

Felek jelen alkalmazási feltételek elfogadásával megállapodnak abban, hogy a számla kézbesítését a regisztrációkor megadott e-mail címre küldött értesítő elküldését követő 3. munkanapra vélelmezik, függetlenül attól, hogy a Felhasználó a számlát letöltötte-e az online felületről. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy havonta legalább egy alkalommal a szolgáltatás felületére belép, és megtekinti az előző belépést követően elkészült számláit. Felhasználó – amennyiben nem azonos a szerződő féllel - kötelezettséget vállal arra, hogy a számla és annak kiegyenlítése vonatkozásában a szerződő fél képviseletében és érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.

Az e-számla szolgáltatás igénylésével a Felhasználó kifejezetten kéri, hogy a vevő (fizető) azonosítójához tartozó Egyetemes Szolgáltatási Szerződés(ek) szerinti fizetési mód átutalás legyen.

Az e-számláról nem lehetséges hiteles papír alapú másolat készítése, csak eredeti, elektronikus példányt biztosít a Szolgáltató.

Felhasználó vállalja, hogy az e-számlákat a Szolgáltatás felületéről letölti, és saját tárhelyén tárolja. A Szolgáltató a 12 hónapnál régebbi számlák letöltési lehetőségét nem köteles biztosítani, Felhasználó külön írásbeli kérésére ügyfélszolgálatán keresztül 8 évig elektronikus levélben mellékelve rendelkezésre bocsáthatja.

6.3. Online bankkártyás fizetés

6.3.1. Az online bankkártyás fizetés általános leírása

Bankkártyás fizetés esetén egy interneten keresztüli fizetésre alkalmas bankkártyával történik meg a számla fizetése. A kártya adatait a Szolgáltató nem ismeri meg, így nem is tárolja.

A fizetés kezdeményezése után a Szolgáltató egy zárt rendszerben továbbítja a tranzakció adatait a pénzintézet felé, amely gondoskodik a fizetés lebonyolításáról. Az online bankkártyás fizetés során a fizetés lebonyolítására a Felhasználó / szerződő fél és az illetékes pénzintézet között jön létre jogviszony, arra a pénzintézet által alkalmazott szabályok az irányadóak, a TIGÁZ Zrt. nem vállal felelősséget az online bankkártyás fizetés lebonyolítása vonatkozásában.

6.3.2. A Gyorsfizetés

A bankkártyás fizetés során a Felhasználónak lehetősége van kérni a kártyaadatok pénzintézet általi tárolását, amely lehetővé teszi a Szolgáltatás vagy az Alkalmazás felületén az úgynevezett gyorsfizetés használatát.

Gyorsfizetés esetén a pénzintézet a tárolt adatok alapján a bankkártya adatainak ismételt megadása nélkül gondoskodik a fizetés lebonyolításáról. A Felhasználónak lehetősége van megváltoztatni a bankkártya adatait (pl. a bankkártya számának megváltozása miatt) a pénzintézet által biztosított, internetes felület segítségével, amely biztonságos kommunikációs csatornát használ. A bankkártya-adatokat a Felhasználó jelszavas hozzáférés védelmen keresztül tudja lekérdezni, módosítani.

Az Alkalmazás felületén csak a gyorsfizetés érhető el.

6.3.3. Visszajelzés a tranzakcióról

A sikeres vagy sikertelen tranzakcióról a Felhasználó visszajelzést kap a Szolgáltatás vagy az Alkalmazás felületén. A Szolgáltató a sikeres tranzakcióról a Felhasználó regisztrációhoz tartozó e-mail címére elektronikus üzenetben is tájékoztatást küld.

6.3.4. A gázdíj számla pénzügyi teljesítésére vonatkozó szabályok

A 6.3 pont szerinti fizetés esetén a pénzintézet a sikeres tranzakciót követő 4. munkanapig utalja át a számla ellenértékét a Szolgáltatónak. A Szolgáltató a számla teljesítési időpontjának azt a napot tekinti, amikor a pénzintézet a bankkártyás fizetést számára jóváírta. Felhasználó ezen szolgáltatás használatával tudomásul veszi, hogy a számlák fizetési teljesítésének dátuma nem a befizetés napja, a késedelmes befizetésekből eredő esetleges következményekért Szolgáltató nem felel.

7. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei a Szolgáltató Egyetemes Szolgáltatási Üzletszabályzatában, valamint a www.tigaz.hu/ugyfelszolgalat oldalon találhatóak.

8. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltatás egyes elemei, továbbá azok megjelenései eltérhetnek a www.tigaz.hu illetve az m.tigaz.hu, valamint az Alkalmazás (e pontban a továbbiakban: platformok) felületén. A Szolgáltató nem köteles minden platformon a Szolgáltatás minden elemét biztosítani.

A Szolgáltató a www.tigaz.hu illetve az m.tigaz.hu oldalakon elérhető szolgáltatásokat angol nyelven is elérhetővé teszi a en.tigaz.hu oldalon keresztül (e pontban a továbbiakban: angol nyelvű oldal). A Szolgáltatás az angol nyelvű oldalon is a jelen alkalmazási feltételek szerint vehető igénybe, azzal, hogy a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az angol nyelvű oldalon bizonyos szolgáltatásokat nem biztosít, valamint a Szolgáltatás egyes elemei, azok megjelenései eltérhetnek más platformok felületétől, továbbá a Szolgáltatás egyes elemei az angol nyelvű oldalon is csak magyar nyelven érhetőek el.

9. Az alkalmazott fogalmak meghatározása

GET: A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

Gázdíj számla: A Szolgáltatóval kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján kibocsátott számla

Vevő (fizető) azonosító: A gázdíj számla 3. oldalán található, a szerződő felet a Szolgáltató nyilvántartásában azonosító szám.