Gázszagot érez?

Tájékoztató a Készülékcseréről

Tájékoztató átugrása - készülékcsere dokumentációinak feltöltése

A vonatkozó jogszabályok (földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény Get. és ennek rendelkezései végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. Rendelet) értelmében a készülékcserével kapcsolatos kiviteli tervek tervfelülvizsgálatát, és a kivitelezést követő műszaki-biztonsági ellenőrzést – beleértve az ezekkel járó feladatokat és teljes körű felelősséget  - 2018. november 1-től a tervezők veszik át a földgázelosztóktól, így a TIGÁZ Zrt.-től is. 

A készülékcsere fogalmát jelenleg a 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 2.§. 4. pontja szabályozza.

A kormányrendelet jogszabályi rendelkezése a következő:

4. készülékcsere: a felhasználói berendezés olyan megváltoztatása – ide nem értve a meglévő gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárással történő cseréjének esetét, valamint a felhasználási hely fogyasztásmérőjének leszerelését esetét –, amely a meglévő gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek helyett új gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek telepítésére vonatkozik, és amely nem jár a csatlakozóvezeték, a gázfelhasználó technológiai rendszer kialakításának, üzemi paramétereinek megváltoztatásával vagy a gázmérőhelyen lévő névleges méréshatárú fogyasztásmérő cseréjével; 

A hivatkozott jogszabályok a készülékcsere esetén a TIGÁZ részére ellenőrzési kötelezettséget, illetve erre vonatkozó jogosultságot már nem tartalmaznak. Így a TIGÁZ a készülékcsere körébe tartozó, arra jogosult tervező által készített kiviteli tervek és a kivitelezés műszaki-biztonsági ellenőrzését már nem végzi, nem végezheti el.

A tervező által készített kiviteli terv és/vagy a tervező által műszaki-biztonsági szempontból ellenőrzött kivitelezés esetleges hibáiért a földgázelosztó nem felel.

Fentieknek megfelelően a TIGÁZ Zrt. a készülékcserére vonatkozóan:

 • kiviteli terveket nem fogad be,
 • azokat nem vizsgálja felül,
 • a készülékcsere kivitelezését követően nem végzi el a műszaki-biztonsági ellenőrzést.

Speciális esetek, kivételek:

 • A TIGÁZ Zrt. által 2018. október 31-ig felülvizsgált és jóváhagyott tervek alapján elkészült kivitelezések műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését a kiviteli terv 2 éves érvényességi idején belül földgázelosztó továbbra is elvégzi.
 • Szolgáltatásból való kizárás vagy más okból történő, 6 hónapnál hosszabb idejű szolgáltatás-szüneteltetés után végzett készülékcsere esetén az elkészített tervet továbbra is be kell adni tervfelülvizsgálatra, a műszaki- biztonsági ellenőrzést a TIGÁZ Zrt. műszaki ellenőrei végzik el.

  Kérjük, hogy ilyen esetben a tervfelülvizsgálati megrendelőn szerepeljen, hogy a tervfelülvizsgálat oka: 6 hónapon túli gázszolgáltatás-szüneteltetés.
   
 • Készülékcsere földgázelosztói tervfelülvizsgálat és a földgázelosztó által végzett műszaki-biztonsági ellenőrzés nélkül akkor végezhető, ha a meglévő gázfogyasztó készüléknek vagy készülékeknek cseréje nem foglalja magába:
  • a csatlakozóvezeték, illetve annak részét képező fogyasztói főcsap átalakítását vagy
  • a felhasználási hely névleges méréshatárú gázmérőjének teljesítményváltozásból eredő cseréjét, továbbá
  • a készülékcsere kivitelezése nem jár együtt a közterületi, illetve több felhasználót ellátó fogyasztói főelzáró zárásával.

A tervfelülvizsgálat és műszaki-biztonsági ellenőrzés esetei és az azokkal kapcsolatos elvárások:

  Egyszerűsített készülékcsere Készülékcsere Csatlakozó vezetéket érintő átalakítás és/vagy a gázigény változás miatt a gázmérőt is cserélni kell Új felhasználói rendszer létesítés
Tervköteles Nem Igen Igen Igen
Elosztói engedélyes (pl. TIGÁZ) általi tervfelülvizsgálat szükséges Nem Nem Igen Igen
Elosztói engedélyes (pl. TIGÁZ) általi műszaki-biztonsági ellenőrzés szükséges Nem Nem Igen Igen
Tervezői műszaki-biztonsági ellenőrzésre kötelezett Nem Igen Nem Nem
A fogyasztói vezeték átalakítása megengedett Nem Igen Igen  
A csatlakozó vezeték átalakítása megengedett Nem Nem Igen

 

A készülékcserét tartalmazó kiviteli tervdokumentációval kapcsolatos elvárások

 1. Amennyiben a felhasználói berendezés átalakítására olyan terv készül, amely a vonatkozó jogszabályok értelmében készülékcserének minősül, úgy a kiviteli tervet a földgázelosztóhoz (TIGÁZ) nem kell benyújtani műszaki-biztonsági szempontú felülvizsgálatra. Amennyiben a földgázelosztóhoz mégis ilyen terv kerül benyújtásra, úgy azt a földgázelosztó érdemi felülvizsgálat nélkül visszaadja vagy visszaküldi.
 2. Tervezői felelősség, hogy az ingatlan tulajdonosa, vagy hozzájárulásával a felhasználó, gondoskodjon a készülékcsere miatt esetleg szükséges többletkapacitás igényléséről.
 3. Tervezői felelősség, hogy a beépített új gázfogyasztó készülék(ek) feleljen(ek) meg a vonatkozó jogszabályoknak, különösen, de nem kizárólagosan az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőség értékelésének általános feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet előírásainak.
 4. A készülékcserét az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló rendelet (266/2013 (VII.11.) Korm. rend.) szerinti jogosultsággal rendelkező tervező által készített kiviteli terv alapján lehet kivitelezni.

A készülékcsere kivitelezése, műszaki biztonsági ellenőrzése

 1. A készülékcsere kivitelezését a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet szerinti, arra jogosultsággal rendelkező szakember végezheti.
 2. A készülékcserét a 3/2020. (I.13.) ITM rendelet 1.sz. számú melléklete szerinti Műszaki Biztonsági Szabályzatban előírtak szerint kell elvégezni.
 3. Gázfogyasztó készülékcsere esetén az elkészült gázszerelés ellenőrzését az ingatlantulajdonos, vagy megbízása alapján a kivitelező szerelési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi a tervet készítő tervezőnél.
 4. A készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését csak az arra vonatkozó tervet készítő tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 2 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással. Több lakást, vagy több nem lakás céljára szolgáló helyiséget magában foglaló ingatlant érintő készülékcsere gázszerelésének műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervezőmérnök végezheti, aki a tevékenység végzésének időtartama alatt rendelkezik legalább évi 5 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással.
 5. A gázfogyasztó készülékcsere estén a műszaki-biztonsági ellenőrzést az előző pont szerinti - a készülékcserét tartalmazó kiviteli tervet készítő - tervező végzi el. A tervező feladata, hogy a nyomáspróba és a műszaki-biztonsági ellenőrzés során a teljes felhasználói berendezést minősítse. A műszaki-biztonsági ellenőrzést készülékcsere esetén is a 3/2020. (I.13.) ITM. rendelet 1. számú mellékletében leírtak értelemszerű alkalmazásával (pl. készülékcsere esetén a földgázelosztó helyett a tervező értendő) kell végezni.
 6. Készülékcsere esetén a „D” terv alaprajzi mellékleteit és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet a kivitelező köteles a földgázelosztónak az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül az alábbi űrlapunkat használva vagy elektronikus levélben, az ugyfelszolgalat.tigazdso@tigaz.hu címre megküldeni. A készülékcseréről összeállított dokumentáció elektronikus levélben történő feltöltését elfogadjuk a tervezőtől, valamint az ingatlan tulajdonostól is. -> Jegyzőkönyv a készülékcseréről.

A hatékony feldolgozás miatt kérjük, hogy a dokumentumok pdf formátumúak legyenek, az email tárgya a felhasználási hely „POD azonosító készülékcsere” legyen.

Egyebek

 1. A készülékcsere kapcsán készült dokumentumok (szerelési nyilatkozat, megvalósulási dokumentáció stb.) az eddigi alkalmazott formával, tartalommal egyezzenek meg, azonban készülékcsere esetén kizárólag a kivitelezői „D”- tervet (alaprajz(ok) amelyek a tervező és kivitelező aláírásával igazolja a megvalósult állapotot) és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített – a melléklet szerinti - jegyzőkönyvet kell a kivitelezőnek a földgázelosztó részére az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül átadnia.
 2. A csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés – készülékcsere körébe nem tartozó – létesítése, átalakítása, megszüntetése, 6 hónap gázszolgáltatás-szüneteltetést követő üzembehelyezés kapcsán kialakított folyamat és annak követelményei nem változnak.
 3. A „Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással” folyamat továbbra is megmarad, annak követelményeit a 1/2020. (I.13.) korm. rendelet tartalmazza.
 4. Felhívjuk a tervezők figyelmét, hogy a készülékcsere kiviteli tervének készítése során kellő körültekintéssel legyenek a nyomásmentesítésre, gázmentesítésre a szilárdsági és tömörségi nyomáspróba elvégzésére. Amennyiben a tervező előírja, vagy másként nem végezhető el a szilárdsági és tömörségi nyomáspróba, a gázmérő leszerelését, a felhasználási hely ideiglenes kikapcsolását meg kell rendelni az elosztói engedélyestől. A leszerelt gázfogyasztás mérők felszerelése (visszaszerelése) a földgázelosztóhoz eljuttatott a sikeres műszaki biztonsági ellenőrzés elvégzéséről szóló jegyzőkönyv átvételét követően valósulhat meg. A gázmérő le/felszerelése a földgázelosztó mindenkori díjszabása szerint díjköteles.

  Teljesítményváltozás esetén az egyetemes szolgáltató vagy a kereskedő indíthatja a visszakapcsolást.
   
 5. Csak olyan készülékcsere jegyzőkönyvet tudunk elfogadni, amikor a jegyzőkönyv 1. pontjában szereplő felhasználó, társaságunkkal a gázszolgáltatás biztosítására irányuló szerződéses kapcsolattal rendelkezik. Amennyiben a fogyasztó személyében változás történt (pld ingatlanértékesítéssel összefüggésben), kérjük, forduljon az Egyetemes szolgáltatójához / kereskedőjéhez a készülékcserét, a dokumentáció leadást megelőzően.

A jelen tájékoztató visszavonásig érvényes.

Hivatkozott jogszabályok: 
1/2020.(I.13.) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról
 

Készülékcsere dokumentációinak feltöltése

a *-al jelölt mezők kitöltése kötelező
Elérhetőségek