• kezdőlap
 • kapcsolat
 • dokumentumok
 • MET Csoport
vészhelyzet esetén hívja diszpécser szolgálatunkat: +36 80 300-300
Társaságunk

Munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer

A bejelentési rendszer célja annak biztosítása, hogy a rendelkezésre álljon a jogszabályok és a Társaság honlapján elérhető Etikai Kódex elnevezésű dokumentum megsértése esetére a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezéseinek megfelelő visszaélés-bejelentési rendszer.

I. A bejelentéssel kapcsolatos eljárás

A. Bejelentés

 1. A bejelentést elektronikus úton a bejelentesek@tigaz.hu címen, postai úton az alábbi címen lehet megtenni:

  TIGÁZ Zrt. - Operatív szolgáltatások igazgató
  Hajdúszoboszló
  Rákóczi utca 184.
  4200

 2. Nem képezik tárgyát a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti felhasználói beadványok. A fenti csatornákon eljuttatott ilyen jellegű bejelentések vizsgálatára nem kerül sor, ezek további intézkedés nélkül törlésre kerülnek a rendszerből. A felhasználói beadványokat a Társaság honlapján az ügyfélszolgálat menüpont alatt található elérhetőségeken fogadja a Társaság
 3. Bejelentés tételére jogosultak a Tigáz csoport bármely tagjának munkavállalói, szerződött partnerei, továbbá minden olyan személy, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik.
 4. A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak nevét, székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni. A név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata mellőzhető.
 5. A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, ami polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat. A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra.
 6. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után tett bejelentés vizsgálata mellőzhető. Szintén mellőzhető a bejelentés vizsgálata, ha a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

B. Kivizsgálás

 1. A bejelentésben érintett a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját - akár jogi képviselője útján is - bármikor kifejtheti, és bizonyítékokkal támaszthatja alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
 2. A Társaság a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a bejelentésben foglaltak kivizsgálására. A bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

C. Intézkedés

 1. Az olyan beazonosítható bejelentőt, akinek elérhetőségével a Társaság rendelkezik, a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja a Társaság.  A tájékoztatást az esettel érintett személyek személyiségi jogainak tiszteletben tartása mellett teljesíti a Társaság.
 2. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.
 3. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti Társaság belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a Társaság, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.
 4. Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, az eljárást le kell zárni.

II. Adatkezelés

 1. A bejelentő személyazonosságát a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja a bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását.
 2. A bejelentés különleges személyes adatot (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 3. § 3. pont) nem tartalmazhat. Amennyiben a bejelentéssel mégis ilyen adat jut a Társaság tudomására, az adatot a bejelentésből haladéktalanul törölni kell. A Társaság ugyancsak törli a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozó, a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges személyes adatokat.
 3. A bejelentésben érintett személyt – a fenti B.1. pontban foglalt kivétellel – a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a rá vonatkozó bejelentésről, az Infotv. alapján megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról.
 4. A bejelentési rendszert úgy kell kialakítani, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más ne ismerhesse meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a foglalkoztatói szervezet egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.
 5. Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül törölni kell.
 6. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a Társaság legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig lehet kezeli.